Tsuri nawa 

The main rope (nawa) used to support a suspension (tsuri).